O projektu

Brezposelnost med slepimi in slabovidnimi v zadnjih letih strmo narašča, zaposlovanja skorajda ni (le nekaj individualnih primerov zaposlitev). Trend, ki ga zaznavamo na naši šoli je, da dijaki z okvaro vida po zaključku šolanja ostajajo doma in se dokaj hitro tudi invalidsko upokojijo. Tudi med študenti z okvaro vida ni veliko primerov, ki bi bili pri iskanju zaposlitve uspešni. Razlogi za to so različni – od manj možnosti izbire poklicev, prepričanja dijakov, da zaposlitev ni, predsodkov do slepih in slabovidnih ali nepoznavanja populacije s strani delodajalcev, zakonodaje, ki osebam z več motnjami trenutno ne dovoljuje zaposlitve itd.

Prehod na trg dela ali v druge oblike socialnih programov torej brez ustrezne pred priprave in pomoči otrokom in mladostnikom ne more biti uspešen. Iz tega razloga v Centru IRIS na področju zaposlovanja ter delovnega usposabljanja že nekaj let namenjamo veliko pozornosti. Z namenom višanja stopnje stopnjo zaposljivosti ali stopnje kakovosti življenja otrok in mladostnikov iz Centra IRIS izvajamo različnih dejavnosti na temo zaposlovanja, od leta 2017 do 2022 pa tudi projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.

Projekt izvaja strokovna skupina zaposlenih iz Centra IRIS, ki na podlagi celostne ocene otroke otroka in mladostnika pripravi individualiziran tranzicijski načrt. Ta zajema pripravo in izvajanje modularnih oblik dejavnosti, izdelave predstavitvene mape (portfolijo), mreženje, socialno vključevanje, razvijanje poklicnih kompetenc, sodelovanje z lokalnim okoljem, mentorstvo in izobraževanje. Skozi obdobje bomo tako postopoma razvijali karierno pot posameznika, sledili njegovim potrebam, mu omogočili razvoj socialnih in poklicnih kompetenc, dodatno osvajanje veščin, spretnosti ter znanj (vsakodnevne spretnosti, okupacijske vsebine, orientacija in mobilnost, komunikacijske veščine, uporaba pripomočkov …). Tako mu bomo v skladu z njegovimi (z)možnostmi pri izstopu iz izobraževalnega sistema omogočili čim bolj samostojno življenje, socialno vključevanje v lokalno okolje, delovno usposabljanje oz. delovno izkušnjo pri delodajalcu z možnostjo kasnejše zaposlitve.

 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.