CILJ PROJEKTA :  Priprava mladih na uspešnejše prehode v času šolanja ter kasneje zaposlitev/ samostojnejše življenje.

To dosegamo preko osebnega načrtovanja ter izvajanja delavnic, ki bodo mladim pomagale razviti samostojnost, socialno ter poklicno kompetentnost. Posredno tako dvigujemo njihovo kakovost življenja.

Zakaj izvajamo projekt ” Socialne vključenosti ” ?

Brezposelnost med slepimi in slabovidnimi v zadnjih letih strmo narašča, zaposlovanja skorajda ni (le nekaj individualnih primerov zaposlitev). Trend, ki ga zaznavamo na naši šoli je, da dijaki z okvaro vida po zaključku šolanja ostajajo doma in se dokaj hitro tudi invalidsko upokojijo. Tudi med študenti z okvaro vida ni veliko primerov, ki bi bili pri iskanju zaposlitve uspešni. Razlogi za to so različni – od manj možnosti izbire poklicev, prepričanja dijakov, da zaposlitev ni, predsodkov do slepih in slabovidnih ali nepoznavanja populacije s strani delodajalcev, zakonodaje,…

Prehod na trg dela ali v druge oblike socialnih programov torej brez ustrezne pred priprave in pomoči otrokom in mladostnikom ne more biti uspešen. Iz tega razloga v Centru IRIS na področju zaposlovanja ter delovnega usposabljanja že nekaj let namenjamo veliko pozornosti. Z namenom višanja stopnje  zaposljivosti ali stopnje kakovosti življenja otrok in mladostnikov iz Centra IRIS izvajamo različnih dejavnosti na temo zaposlovanja, od leta 2017 do 2022 pa tudi projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.